Záruka a reklamace, Největší obchod magických, ritualních a esoterických předmětů

Obchod magie

 • Tomáš Bebr
 • Stříbrná lhota 539
 • 25210 Mníšek pod Brdy
 • tel: +420 603 149 699
 • info@obchodmagie.cz
 • www.obchodmagie.cz

Váš nákup

v košíku máte: 0ks zboží

celkem za: 0Kč

zobrazit košíkzaplatit košík

Chcete dostávat novinky?

Záruka a reklamace


Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Tomáš Bebr, 71393587, se sídlem Stříbrná Lhota 539, Mníšek pod Brdy, 252 10  a uvádí postup při reklamaci zboží dodaného prodávajícím kupujícímu.

Kupující, který může být spotřebitel nebo podnikatel, je povinen se seznámit s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami, ještě před tím, než učiní závaznou objednávku prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Dokončením závazné objednávky, uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí kupující s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud tento reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

Převzetím zboží u podnikatelů se rozumí okamžik, kdy prodávající předal zboží přepravci, případně rovnou kupujícímu (osobní odběr).

U spotřebitele je okamžikem převzetí zboží, jeho převzetí od dopravce, resp. přímo od prodávajícího (osobní odběr).

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávajícímu ke každé objednávce nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky, jež stanovuje příslušný zákon. Jedná se zejména o název zboží, množství, cena, apod.).

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele, nestanoví-li zvláštní předpis lhůtu jinak. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy bylo zboží v reklamaci.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Je-li kupujícím spotřebitel, tak se v rámci zákonné záruční lhůty reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, u obou zákonů v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.

U prodloužené záruční lhůty se reklamace vždy řídí pouze tímto Reklamačním řádem.

Výjimku může tvořit zboží, které je prodáváno se slevou (např. zboží nekompletní, poškozené, použité, propagační, které je bez původního originálního obalu apod.). Taková charakteristika je vždy uvedena u popisu zboží. Pokud není tato charakteristika uvedena, má se vždy za to, že zboží je nové, kvalitní, kompletní a bez vykazujících známek poškození. Je-li kupujícím spotřebitel a jedná-li se o zboží použité, prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře opotřebení způsobené používáním zboží, které mělo zboží při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí tohoto zboží kupujícím. Tuto dobu vyznačí prodávající u popisu daného zboží a v dokladu o prodeji zboží. U věcí, které se prodávají se slevou z důvodu nekompletnosti nebo vady se záruka na tyto vady a nekompletnost nevztahuje.

III. Záruční podmínky

Při převzetí zboží od přepravce je kupujícímu doporučeno zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce přijmout. Pokud takto poškozenou zásilku kupující přeci jen převezme, je nezbytné, poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Svým podpisem při převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je potřeba i neprodleně oznámit emailem na adresu info@obchodmagie.cz, sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu emailem nebo poštou na adresu: Tomáš Bebr, Náměstí 7, Křemže,  382 03.

V případě, že zásilka nejeví vnější stopy poškození, ale při rozbalování přeci jen objevíte poškozené zboží, je třeba o tom neprodleně informovat přepravce, u kterého tímto uplatníte reklamaci. Poškozenou zásilku přepravou může reklamovat vždy pouze příjemce. Zásilky od prodávajícího odchází vždy řádně zabalené a pojištěné v plné výši kupní ceny zásilky.  Pouze za výše uvedených podmínek může být reklamace poničeného zboží přijata. Obchodmagie.cz expeduje zboží v řádné kvalitě (není-li výslovně u zboží uvedeno jinak). K možnému poškození zboží tudíž může dojít pouze při přepravě a proto je potřeba zásilku zkontrolovat přímo při převzetí u přepravce.

K uplatnění reklamace u přepravce je podmínkou předložení nejen poškozeného zboží, ale i kompletního obalového materiálu, ve kterém vám bylo zboží doručeno.  V případě, že vám zboží doručovala Česká pošta s.p., je potřeba dojít s poškozenou zásilkou přímo na vaší doručovací poštu a zde sepsat s vedoucím pošty reklamační protokol. V případě, že vám zásilku doručovala firma PPL, můžete reklamaci uplatnit na čísle 844 775 775 nebo na: http://www.ppl.cz/reklamace.asp  (číslo reklamované zásilky = číslo balíku). Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce. O této skutečnosti též neprodleně informujte prodávajícího, telefonicky na číslo 603 149 699 nebo emailem na info@obchodmagie.cz.

Důležité upozornění:

Poškozenou zásilku přepravou může reklamovat pouze příjemce zásilky. Proto nám v žádném případě neposílejte poškozené zboží obratem zpět, ztratila by se tak možnost,  pojištěné zboží u přepravců reklamovat. V případě, že si nevíte rady, jak poškozenou zásilku reklamovat, kontaktujte nás na info@obchodmagie.cz nebo telefonicky na  604878838.

 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

IV. Postup při reklamaci:

1.) Kupující může uplatnit reklamaci u prodávajícího buď:

 • písemně na adrese: Tomáš Bebr, Náměstí 7, Křemže, 382 03 (tato adresa slouží pouze k uplatnění písemné reklamace, ne k přímému odeslání reklamovaného zboží zpět. Pokud se tak stane bez námi předem potvrzené písemné reklamace, nebude tato zásilka naším e-shopem v žádném případě přijata).
 • e-mailem na: info@obchodmagie.cz

2.) Reklamované zboží je potřeba důkladně zabalit (nejlépe do originálního obalu nebo jemu podobného) a vzhledem k jeho povaze (např, je-li zboží křehké povahy, mělo by být zabaleno v bublinách nebo jiném podobném vhodném materiálu, apod.) a to tak, aby nedošlo v průběhu jeho přepravy zpět k prodávajícímu k jeho možnému poškození. Zásilku doporučujeme u přepravce řádně pojistit do výše její pořizovací ceny (kvůli případné ztrátě nebo poškození zásilky přepravcem). V případě, že nebude zásilka řádně pojištěna, a bude ztracena či poškozena přepravcem, nenese na jejím poškození či ztrátě prodávající žádnou odpovědnost a reklamace tak nemusí být prodávajícím uznána. Dále doporučujeme zásilku viditelně označit nápisem „Reklamace".

Reklamovaná zásilka by měla obsahovat:

 • reklamované zboží včetně kompletního příslušenství
 • kopii nákupního dokladu
 • podrobný popis závady, jejích projevů a jak k závadě došlo
 • kontaktní údaje kupujícího (jméno, zpáteční adresa, telefon a email).

Bez výše uvedeného není možná identifikace původu a závady zboží. Tento postup doporučujeme i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

3.) Prodávající se zavazuje neprodleně po obdržení písemné reklamace informovat kupujícího o následném postupu vyřízení reklamace a o tom, kam a za jakých podmínek reklamované zboží doručit.

4)  Prodávající se zavazuje závadu na zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace:

-  v případě, že se je jedná o odstranitelnou vadu, tuto závadu neprodleně a na své náklady odstranit (nejpozději však do 30-ti dnů od převzetí reklamovaného zboží).

-  v případě, že se jedná o neodstranitelnou vadu, zboží vyměnit za stejné nebo podobné zboží, disponující však stejnými parametry jako původní zboží, poskytnout slevu, a nebo vrátit zaplacenou kupní cenu v plné výši a to vždy na základě předchozí oboustranné dohody.

-  v případě, že se zboží skládá z více součástí, které lze buď opravit, nebo vyměnit, podléhá reklamaci pouze daná vadná část.

-  v případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

5.) Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím v reklamačním formuláři.

6.) Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale například nekorektní instalace či zacházení s výrobkem apod. (viz. odstavec „V. záruka se nevztahuje"), bude tato reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle předem dohodnuté ceny za opravu mezi prodávajícím a kupujícím. O ceně, jejím rozsahu a předpokládané době opravy bude kupující informován před započetím samotné opravy. K provedení placené opravy lze přistoupit pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího.

7.) O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

V. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na:

 • na vady, které byly způsobeny špatnou obsluhou, chybným, neodborným, nebo nešetrným a nepřiměřeným zacházením

 • na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • provedením neodborného zásahu nebo změny parametrů
 • zboží, které bylo zákazníkem nějak upravováno a vznikla-li vada touto úpravou
 • zanedbání péče o zboží
 • použití výrobku v rozporu s jeho účelem
 • použití výrobku v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, prašností, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem doporučeno
 • použití a instalací, které jsou v rozporu s návodem k použití
 • mechanické poškození (roztržení, ohnutí, zlomení, pád z výšky apod.)
 • běžné opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží
 • poškození přírodními živly, účinky přepětí v rozvodové síti (bleskem, opravami elektrorozvodů apod.) a vyšší mocí
 • poškození elektrickým přepětím (viditelně spálené nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek
 • na zboží, které se rychle kazí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému užití zboží.

VI. Odmítnutí přijetí reklamace

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné, nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

VII. Prodloužení záruční doby

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace vyřízena výměnou zboží za zboží nové, začíná záruční doba běžet znova od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po dni uplatnění reklamace až do dne vyřízení reklamace, tedy do doby kdy kupující měl zboží opět převzít. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo reklamace uplatnil, jakož i potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání. O vyřízení reklamace je zákazník informován emailem, který uvedl při reklamaci, případně při nákupu zboží.

 

VIII. Vyzvednutí reklamovaného zboží kupujícím

V případě, že si kupující po výzvě prodávajícího k vyzvednutí reklamovaného zboží, toto zboží nevyzvedne do jednoho měsíce od vyrozumění (tj. zpravidla 60 dní od podání reklamace) je prodávající dle § 656 občanského zákoník, oprávněn účtovat při výdeji reklamce částku za uskladnění.

Při výdeji zboží, které bylo na reklamaci, je kupující povinen předložit doklad, na jehož základě bylo zboží do reklamačního řízení přijato a prokázat svoji totožnost platným dokladem (OP, pas apod.).

 IX. Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (žárovky, baterie apod.), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. U kosmetiky, potravin, potravinových doplňků, čajů apod. je obvyklá životnost uvedena na jejich obalu jako datum spotřeby.

Pro úspěšnou reklamaci potenciální vady, musí být splněny i tyto podmínky. Jednotlivé životnosti se liší a jsou uvedeny na obale takového zboží. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se dle § 619 odst. 2 obč. zákona se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením. Výše uvedená životnost je prodávajícím vždy uvedena u nabízeného zboží.

X. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 27. 8. 2013 a ruší platnost všech předchozích reklamačních řádů. Tento dokument je k dispozici na www.obchodmagie.cz.